Jesteś tutaj: Strona główna
Projekty EFS
Statystyki graficzne

Ogłoszenie o naborze wniosków o przyznanie środków z rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego

 1. W 2017 roku zostały ustalone następujące priorytety wydatkowania środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego na rok 2017:

  1) Priorytety Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej:

  a) Wsparcie zawodowego kształcenia ustawicznego w sektorach: przetwórstwo przemysłowe, transport i gospodarka magazynowa oraz opieka zdrowotna i pomoc społeczna;
  b) Wsparcie zawodowego kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie zawodach deficytowych;
  c) Wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które mogą udokumentować wykonywanie przez co najmniej 15 lat prac w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, a którym nie przysługuje prawo do emerytury pomostowej;

  2) Priorytety Rady Rynku Pracy:

  a) Wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które nie posiadają kwalifikacji pełnych na poziomie 4 Polskiej Ramy Kwalifikacji (nie mają matury);
  b) Wsparcie kształcenia ustawicznego osób po 45 roku życia;
  c) Wsparcie kształcenia ustawicznego osób niepełnosprawnych;
  d) Wsparcie kształcenia ustawicznego w zakładach pracy, w których wszczęto proces restrukturyzacji w rozumieniu ustawy z 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r. poz. 978).
   
 2. Pracodawca, zainteresowany uzyskaniem środków na finansowanie kosztów kształcenia ustawicznego, może złożyć jeden Wniosek o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na kształcenie ustawiczne pracodawców i pracowników sporządzony według obowiązującego formularza. 

  Do Wniosku Pracodawca dołącza m.in. informacje i dokumenty wskazane w § 5 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie przyznawania środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego (Dz. U. z 2014 r. poz. 639 z późn. zm.). Poniżej zamieszczno Regulamin przyznawania środków Funduszu Pracy w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego oraz Wniosek o przyznanie środków z rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego na kształcenie ustawiczne pracodawców i pracowników oraz pozostałe dokumenty.
   
 3. Wnioski będą przyjmowane w sekretariacie Powiatowego Urzędu Pracy w Sokółce pok. 18, ul. Kryńska 40, 16-100 Sokółka w dniu 10 października 2017 r., w godz. 7.30 – 15.30. Za datę złożenia Wniosku uznaje się datę jego wpływu do sekretariatu Urzędu.

  UWAGA !

  1. Wniosek powinien być złożony w terminie co najmniej 10 dni przed planowanym rozpoczęciem kształcenia ustawicznego, ponieważ zgodnie z § 7 ust. 3 ww. Rozporządzenia, umowa może zostać zawarta tylko na działania, które jeszcze się nie rozpoczęły.

  2. Wniosek pozostawia się bez rozpatrzenia w przypadku:
  a) gdy Wniosek wpłynie w terminie innym, niż wskazany przez Urząd.
  b) niedołączenia do Wniosku załączników wymaganych zgodnie z § 5 ust. 2 ww. Rozporządzenia;
  c) niepoprawienia Wniosku we wskazanym terminie;
   
 4. Środki Krajowego Funduszu Szkoleniowego Powiatowy Urząd w Sokółce przeznaczy na kursy i studia podyplomowe realizowane z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą.

5. Przy rozpatrywaniu Wniosków o przyznanie środków z rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego na  kształcenie ustawiczne pracodawców i pracowników będą brane pod uwagę – w pierwszej kolejności – następujące kryteria:
 

1) czy Wniosek posiada wszystkie wymagane załączniki o których mowa w § 5 ust. 2;
2) czy dofinansowywanie działań, o które ubiega się pracodawca jest zgodne z ustalonymi priorytetami wydatkowania środków KFS na dany rok 


UWAGA ! 

Działania, o które ubiega się pracodawca muszą spełniać jeden z priorytetów Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz jeden z priorytetów Rady Rynku Pracy.

Po pozytywnej weryfikacji ww. kryteriów Urząd uwzględnia:

 1. zgodność kompetencji nabywanych przez uczestników kształcenia ustawicznego  z potrzebami lokalnego lub regionalnego rynku pracy; 
 2. koszty usługi kształcenia ustawicznego wskazanej do sfinansowania ze środków KFS w porównaniu z kosztami podobnych usług dostępnych na rynku; 
 3. posiadanie przez organizatora usługi kształcenia ustawicznego finansowanej ze środków KFS certyfikatów jakości oferowanych usług kształcenia ustawicznego; 
 4. w przypadku kursów – posiadanie przez organizatora usługi kształcenia ustawicznego dokumentu, na podstawie którego prowadzi on pozaszkolne formy kształcenia ustawicznego;
 5. plany dotyczące dalszego zatrudnienia osób, które będą objęte kształceniem ustawicznym finansowanym ze środków KFS;
 6. spełnienie warunków koniecznych do udzielenia pomocy de minimis;
 7. racjonalność i gospodarność przy wydatkowaniu środków publicznych, tj. planowanie wydatków w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasad uzyskania najlepszych efektów z danych nakładów oraz optymalnego doboru metod i środków służących osiągnięciu założonych celów w sposób umożliwiający terminową realizację zadań w wysokości i terminach wynikających z wcześniej zaciągniętych zobowiązań;
 8. dostępność środków z KFS i rezerwy KFS.

6. Wnioski będą oceniane wg kryteriów zgodnie z kolejnością ich wpływu, do wykorzystania limitu posiadanych środków będących w dyspozycji Urzędu w danym roku.

7. Informacje na temat KFS udzielane są w Dziale Usług Rynku Pracy tut. Urzędu stanowisko 6 oraz pod nr tel. 85 722 90 23, 85 722 90 31 (PUP w Sokółce) lub 85 712 66 43 (Filia PUP w Dąbrowie Białostockiej).

Aktualność dodana przez: Urszula Kułak (2017-10-03 09:44:45)
Data wydarzenia : 2017-10-02
Data publikacji : 2017-10-02

Pliki do pobrania

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pupsokolka.pl/wydarzenie/259/ogloszenie-o-naborze-wnioskow-o-przyznanie-srodkow-z-rezerwy-krajowego-funduszu-szkoleniowego