Jesteś tutaj: Strona główna
Projekty EFS
Statystyki graficzne

Sokólski rynek pracy w lutym 2017r.

Liczba osób bezrobotnych na koniec lutego  2017r. wynosiła 3533 osoby. W porównaniu do ubiegłego miesiąca była o 51 osób niższa, zaś porównując do lutego 2016r. liczba ta była niższa o 835 osób. Liczba osób nowo rejestrujących się w lutym 2017r. wyniosła 289 i była o 88 osób wyższa w stosunku do liczby osób rejestrujących się w lutym  2016r.,  natomiast  liczba wyrejestrowanych  osób  bezrobotnych  wyniosła  340  i była na o 41 osób niższa w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego.            

 

  w lutym           od początku roku
Ogółem 340 675
w tym w związku z:    
* podjęciem pracy 196 330
z tego:    
- pracy sezonowej 102 176
- działalności gospodarczej 2 5
-  pracy stałej 46 76
- prac interwencyjnych 22 31
- robót publicznych 10 15
- podjęciem działalności gospodarczej w ramach FP 0 0

- z refundacją kosztów zatrudnienia                                      

(wyposażenie/doposażenie stan.)
0 0

- podjęciem pracy w ramach bonu na zasiedlenie

1 3

-inne (ZUS, PFRON, art. 150f)

10 20
* rozpoczęciem  szkolenia 2 2
* rozpoczęciem stażu 57 94

* rozpoczęciem prac społecznie użytecznych

10 10

* skierowaniem do działań aktywizacyjnych

4 71

* odmową przyjęcia propozycji pracy, uczestnictwa

w programie aktywizacji

9 25

* nie potwierdzeniem gotowości do pracy

20 52

* rezygnacją ze statusu bezrobotnego

17 42

* podjęciem nauki

0 0

* osiągnięciem wieku emerytalnego

4 5

* nabyciem praw emerytalnych, rentowych

2 4

* nabyciem prawa do świadczenia  przedemerytalnego

2 6

* zmianą adresu, aresztowaniem, zgonem i innymi przyczynami

17 34

    

Liczba uprawnionych do zasiłku na koniec lutego 2017r. wynosiła 240 osób tj. 6,8% ogółu zarejestrowanych osób bezrobotnych. W analogicznym okresie roku ubiegłego liczba osób uprawnionych była niższa o 30 osób.

 

Pośrednicy pracy w ramach ustalonych zadań podjęli kontakt z 118 pracodawcami i przedsiębiorcami w rejonie działania PUP i pozyskali 43 oferty pracy niesubsydiowanej i 105 miejsc subsydiowanych.

 

Liczba zagranicznych ofert pracy EURES wynosiła 143 na 625 stanowisk pracy.              

 

Od początku roku  liczba podejmujących pracę wyniosła 330 osób i była o 20  wyższa od analogicznego okresu 2016r.

 

Od początku roku zarejestrowanych zostało 435 oświadczeń pracodawców o zamiarze powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcom. W analogicznym okresie roku ubiegłego było zarejestrowanych 105 oświadczeń.

 

     Realizując program „Praca dla młodych” skierowany do osób bezrobotnych do 30 roku życia od początku roku podpisano 6 umów z pracodawcami na zatrudnienie 7 osób bezrobotnych, w ramach refundacji pracodawcy części kosztów na wynagrodzenia za zatrudnione osoby bezrobotne.

 

     W ramach dofinansowania kosztów zamieszkania w związku podjęciem pracy poza miejscem stałego zamieszkania PUP udzielił wsparcia  3 osobom  bezrobotnym poprzez  przyznanie środków Funduszu Pracy na dofinansowanie zasiedlenia.

 

     Powiatowy Urząd Pracy w Sokółce rozpoczął od stycznia 2017 realizację 2 projektów  pozakonkursowych współfinansowanych ze środków EFS w tym:

  •  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego(RPOWP) 2014-2020 oś priorytetowa II Przedsiębiorczość i aktywność zawodowa, Działanie 2.1  Zwiększanie zdolności zatrudnieniowej osób pozostających bez zatrudnienia oraz osób poszukujących pracy, przy wykorzystaniu aktywnej polityki rynku pracy oraz wspieranie mobilności zasobów pracy   projekt  pn. ,,Klucz do zmian (III)”  mającego na celu aktywizację zawodową 120 osób bezrobotnych powyżej 30 r.ż. Budżet projektu wynosi 1.369.740,00 zł.
  • w  ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER) 2014-2020 oś priorytetowa I: Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.1: Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty pozakonkursowe, Poddziałanie 1.1.1: Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego, projekt  pn. ,,Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie sokólskim (III)” mający na celu aktywizację 170 osób młodych w wieku 18-29 lat, budżet projektu wynosi 1.889.052,00 zł.

     PUP w Sokółce w partnerstwie z Powiatem Białostockim w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego RPOWP 2014-2020 oś priorytetowa II: Przedsiębiorczość i aktywność zawodowa, Działanie 2.1: Zwiększanie zdolności zatrudnieniowej osób pozostających bez zatrudnienia oraz osób poszukujących pracy przy wykorzystaniu aktywnej polityki rynku pracy oraz wspieranie mobilności zasobów pracy realizuje projekt konkursowy pn. ,,Rozwój – Praca- Odpowiedzialność”. Projekt skierowany jest do osób powyżej 30 r.ż., ma na celu aktywizację 119 osób z powiatu sokólskiego. Realizacja projektu będzie trwać do 31.08.2017r. Budżet projektu wynosi 1.938.920,59 zł ogółem, z tego w części dotyczącej PUP w Sokółce 981.836,59 zł.

W 2016r. Powiatowy Urząd Pracy w Sokółce przystąpił do ogłoszonego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku konkursu na rzecz aktywizacji osób bezrobotnych powyżej 30r.ż. w partnerstwie z Powiatowym Urzędem Pracy w Białymstoku. Projekt „Program30+”przeszedł pozytywnie ocenę formalną i merytoryczną.

 

W styczniu 2017 roku zostały zakończone negocjacje z Instytucją Pośredniczącą (WUP),projekt został przyjęty do realizacji i uzyskał dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego.

 

Aktualnie trwają prace nad przygotowaniem dokumentacji niezbędnej do zawarcia umowy o dofinansowanie projektu.

 

Ponadto PUP realizuje 3 programy celowe skierowane m.in. do osób w szczególnej sytuacji na rynku pracy, w których uczestniczy łącznie 121 osób bezrobotnych.

 

 

Sporządz. Aneta Joszczyk –  st. referent

Aktualność dodana przez: Agnieszka Kirejczyk (2017-03-15 10:14:08)
Data wydarzenia : 2017-03-15
Data publikacji : 2017-03-15

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pupsokolka.pl/wydarzenie/230/sokolski-rynek-pracy-w-lutym-2017r-