Jesteś tutaj: Strona główna
Projekty EFS
Statystyki graficzne

Sokólski rynek pracy w styczniu 2017r.

Liczba osób bezrobotnych na koniec stycznia  2017r. wynosiła 3584 osoby. W porównaniu do ubiegłego miesiąca była o 27 osób wyższa, zaś porównując do stycznia  2016r. liczba ta była niższa o 788 osób. Liczba osób nowo rejestrujących się w styczniu 2017r. wyniosła 362 i była o 40 osób niższa w stosunku do liczby osób rejestrujących się w styczniu  2016r.,  natomiast  liczba  wyrejestrowanych  osób  bezrobotnych  wyniosła  335  i była wyższa o 130 osób w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego.                                                                                                        

                           

Ogółem:

335

w tym w związku z:

 

* podjęciem pracy                                                                                    

134      

Z tego:

 

- pracy sezonowej                                                                                         

74

- działalności gospodarczej

3

-  pracy stałej

33

- prac interwencyjnych

9

- robót publicznych

5

- podjęciem działalności gospodarczej w ramach FP

0

- z refundacją kosztów zatrudnienia  (wyposażenie/doposażenie stan.)

0          

- podjęciem pracy w ramach bonu na zasiedlenie

2

- inne (ZUS, PFRON art.150f)                                                    

10

* rozpoczęciem szkolenia

0

* rozpoczęciem stażu

37

* rozpoczęciem prac społecznie użytecznych

0

*skierowaniem do działań aktywizacyjnych

67

* odmową przyjęcia propozycji pracy, uczestnictwa w programie aktywizacji

16

* nie potwierdzeniem gotowości do pracy

32

* rezygnacją ze statusu bezrobotnego

25

* podjęciem nauki

0         

* osiągnieciem wieku emerytalnego

1

* nabyciem praw emerytalnych, rentowych

2

* nabyciem prawa do świadczenia  przedemerytalnego

4           

*  zmianą adresu, aresztowaniem, zgonem i innymi przyczynami

17       

   

Liczba uprawnionych do zasiłku na koniec stycznia 2017r. wynosiła 241 osób tj. 6,7% ogółu zarejestrowanych osób bezrobotnych. W analogicznym okresie roku ubiegłego liczba osób uprawnionych była niższa o 76 osób.

Pośrednicy pracy w ramach ustalonych zadań podjęli kontakt z 106 pracodawcami i przedsiębiorcami w rejonie działania PUP i pozyskali 33 oferty pracy niesubsydiowanej i 105 miejsc subsydiowanych.

Liczba zagranicznych ofert pracy EURES wynosiła 71 na 513 stanowisk pracy.              

Od początku roku  liczba podejmujących pracę wyniosła 134 osób i była o 25  wyższa od analogicznego okresu 2015r.

Od początku roku zarejestrowanych zostało 31 oświadczeń pracodawców o zamiarze powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcom. W analogicznym okresie roku ubiegłego były zarejestrowane 72 oświadczenia.

     Realizując program „Praca dla młodych” skierowany do osób bezrobotnych do 30 roku życia od początku roku podpisano 6 umów z pracodawcami na zatrudnienie 6 osób bezrobotnych, w ramach refundacji pracodawcy części kosztów na wynagrodzenia za zatrudnione osoby bezrobotne.

     W ramach dofinansowania kosztów zamieszkania w związku podjęciem pracy poza miejscem stałego zamieszkania PUP udzielił wsparcia  2 osobom  bezrobotnym poprzez  przyznanie środków Funduszu Pracy na dofinansowanie zasiedlenia.

   Powiatowy Urząd Pracy w Sokółce rozpoczął od stycznia 2017 realizację 2 projektów  pozakonkursowych współfinansowanych ze środków EFS w tym:

  -  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego(RPOWP) 2014-2020 oś priorytetowa II Przedsiębiorczość i aktywność zawodowa, Działanie 2.1  Zwiększanie zdolności zatrudnieniowej osób pozostających bez zatrudnienia oraz osób poszukujących pracy, przy wykorzystaniu aktywnej polityki rynku pracy oraz wspieranie mobilności zasobów pracy   projekt  pn. ,,Klucz do zmian (III)”  mającego na celu aktywizację zawodową 120 osób bezrobotnych powyżej 30 r.ż. Budżet projektu wynosi 1.369.740,00 zł.

   - w  ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER) 2014-2020 oś priorytetowa I: Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.1: Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty pozakonkursowe, Poddziałanie 1.1.1: Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego, projekt  pn. ,,Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie sokólskim (III)” mający na celu aktywizację 170 osób młodych w wieku 18-29 lat, budżet projektu wynosi 1.889.052,00 zł.

    PUP w Sokółce w partnerstwie z Powiatem Białostockim w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego RPOWP 2014-2020 oś priorytetowa II: Przedsiębiorczość i aktywność zawodowa, Działanie 2.1: Zwiększanie zdolności zatrudnieniowej osób pozostających bez zatrudnienia oraz osób poszukujących pracy przy wykorzystaniu aktywnej polityki rynku pracy oraz wspieranie mobilności zasobów pracy realizuje projekt konkursowy pn. ,,Rozwój – Praca- Odpowiedzialność”. Projekt skierowany jest do osób powyżej 30 r.ż., ma na celu aktywizację 117 osób z powiatu sokólskiego. Realizacja projektu będzie trwać do 31.08.2017r. Budżet projektu wynosi 1.938.920,59 zł ogółem, z tego w części dotyczącej PUP w Sokółce 981.836,59 zł.

 

W 2016r. Powiatowy Urząd Pracy w Sokółce przystąpił do ogłoszonego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku konkursu na rzecz aktywizacji osób bezrobotnych powyżej 30r.ż. w partnerstwie z Powiatowym Urzędem Pracy w Białymstoku. Projekt „Program30+”przeszedł pozytywnie ocenę formalną i merytoryczną. W styczniu 2017 roku zostały zakończone negocjacje z Instytucją Pośredniczącą (WUP),projekt został przyjęty do realizacji i uzyskał dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego.

Aktualnie trwają prace nad przygotowaniem dokumentacji niezbędnej do zawarcia umowy o dofinansowanie projektu.

Ponadto PUP realizuje trzy programy celowe skierowane m.in. do osób w szczególnej sytuacji na rynku pracy, w których uczestniczy łącznie 129 osób bezrobotnych.

W dniu 26.01.2017r włączając się w inicjatywę podjętą przez Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku - „Dzień Otwarty w Podlaskich  Urzędach Pracy” Powiatowy Urząd Pracy w Sokółce i Filia PUP w Dąbrowie Białostockiej zorganizowały  spotkania, konsultacje i warsztaty.
 Z indywidualnych porad i informacji zawodowych skorzystało 28 osób. Przeprowadzono również warsztaty grupowe dla 46 osób na temat: „Planuję, więc pracuję” oraz  „Nowe wyzwania rynku pracy – mobilność, zmiana, rozwój”.

 Podczas indywidualnych spotkań z doradcami klienta, pośrednikami pracy, specjalistami ds. rozwoju zawodowego, klienci urzędu mogli uzyskać informacje na temat form wsparcia i aktywizacji zawodowej.

Podczas wizyt 10 osobom opracowano Indywidualny Plan Działania, którego celem było zaplanowanie szeregu działań dostosowanych do sytuacji osobistej i lokalnego rynku pracy.   Największym zainteresowaniem wśród bezrobotnych cieszyły się informacje o stażach, szkoleniach oraz udzielaniu jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej.

 W tym dniu udzielono również konsultacji indywidualnych dla 10 pracodawców w zakresie instrumentów wsparcia oferowanych przez PUP dla pracodawców i przedsiębiorców. Z indywidualnych konsultacji oferowanych przez pracowników urzędu skorzystało 77 osób.

 Ogółem ze wszystkich oferowanych form indywidualnych i grupowych skorzystało 151 osób.

 

Sporządz. Aneta Joszczyk

Aktualność dodana przez: Urszula Kułak (2017-02-21 08:23:54)
Data wydarzenia : 2017-02-21
Data publikacji : 2017-02-21

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pupsokolka.pl/wydarzenie/229/sokolski-rynek-pracy-w-styczniu-2017r-