Jesteś tutaj: Strona główna
Projekty EFS
Statystyki graficzne

Ogłoszenie o naborze Wniosków o przyznanie środków z KFS

I. Zgodnie z ustalonymi przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej priorytetami, w 2017 r. środki z limitu KFS przeznaczone mogą być na:

1) Wsparcie zawodowego kształcenia ustawicznego w sektorach: przetwórstwo przemysłowe, transport i gospodarka magazynowa oraz opieka zdrowotna i pomoc społeczna.

2) Wsparcie zawodowego kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie zawodach deficytowych (Barometr zawodów 2017: powiat sokólski).

3) Wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które mogą udokumentować wykonywanie przez co najmniej 15 lat prac w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, a którym nie przysługuje prawo do emerytury pomostowej.

 

II. Pracodawca, zainteresowany uzyskaniem środków na finansowanie kosztów kształcenia ustawicznego, może złożyć jeden Wniosek o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na kształcenie ustawiczne pracodawców i pracowników sporządzony według obowiązującego formularza.

Do Wniosku Pracodawca dołącza m.in. informacje i dokumenty wskazane w § 5 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie przyznawania środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego (Dz. U. z 2014 r. poz. 639 z późn. zm.). Regulamin przyznawania środków Funduszu Pracy w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego oraz Wniosek o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na kształcenie ustawiczne pracodawców i pracowników i pozostałe dokumenty jest dostępny tutaj.

 

III. Wnioski będą przyjmowane w sekretariacie Powiatowego Urzędu Pracy w Sokółce pok. 18, ul. Kryńska 40, 16-100 Sokółka w dniach od 7 marca 2017 r. do 8 marca 2017 r., w godz. 730 – 1530. Za datę złożenia Wniosku uznaje się datę jego wpływu do sekretariatu Urzędu.

UWAGA !

1) Wniosek powinien być złożony w terminie co najmniej 30 dni przed planowanym rozpoczęciem kształcenia ustawicznego, ponieważ zgodnie z § 7 ust. 3 ww. Rozporządzenia, umowa może zostać zawarta tylko na działania, które jeszcze się nie rozpoczęły.

2) Wniosek pozostawia się bez rozpatrzenia w przypadku:

    a) niepoprawienia Wniosku we wskazanym terminie;

    b) niedołączenia do Wniosku załączników wymaganych zgodnie z § 5 ust. 2 ww. Rozporządzenia;

    c) gdy Wniosek wpłynie w terminie innym, niż wskazany przez Urząd.

 

IV. Powiatowy Urząd w Sokółce dysponuje kwotą 283.300,00 zł w ramach limitu środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego na kursy i studia podyplomowe realizowane z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą.

 

V. Przy rozpatrywaniu Wniosków o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na  kształcenie ustawiczne pracodawców i pracowników będą brane pod uwagę – w pierwszej kolejności – następujące kryteria:

1) czy Wniosek posiada wszystkie wymagane załączniki o których mowa w § 5 ust. 2;

2) czy dofinansowywanie działań, o które ubiega się pracodawca jest zgodne z ustalonymi priorytetami wydatkowania środków KFS na dany rok.

 

Po pozytywnej weryfikacji ww. kryteriów Urząd uwzględnia:

1) zgodność kompetencji nabywanych przez uczestników kształcenia ustawicznego  z potrzebami lokalnego lub regionalnego rynku pracy; 

2) koszty usługi kształcenia ustawicznego wskazanej do sfinansowania ze środków KFS w porównaniu z kosztami podobnych usług dostępnych na rynku; 

3) posiadanie przez organizatora usługi kształcenia ustawicznego finansowanej ze środków KFS certyfikatów jakości oferowanych usług kształcenia ustawicznego; 

4) w przypadku kursów – posiadanie przez organizatora usługi kształcenia ustawicznego dokumentu, na podstawie którego prowadzi on pozaszkolne formy kształcenia ustawicznego;

5) plany dotyczące dalszego zatrudnienia osób, które będą objęte kształceniem ustawicznym finansowanym ze środków KFS;

6) spełnienie warunków koniecznych do udzielenia pomocy de minimis;

7) racjonalność i gospodarność przy wydatkowaniu środków publicznych, tj. planowanie wydatków w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasad uzyskania najlepszych efektów z danych nakładów oraz optymalnego doboru metod i środków służących osiągnięciu założonych celów w sposób umożliwiający terminową realizację zadań w wysokości i terminach wynikających z wcześniej zaciągniętych zobowiązań;

8) dostępność środków z KFS i rezerwy KFS.

 

VI. Wnioski będą oceniane wg kryteriów zgodnie z kolejnością ich wpływu, do wykorzystania limitu posiadanych środków będących w dyspozycji Urzędu w danym roku.

VII. Informacje na temat KFS udzielane są w Dziale Usług Rynku Pracy tut. Urzędu stanowisko 6 oraz pod nr tel.  85 722 90 23.

 

Sporządz. Monika Wiszowata - Kierownik Działu Usług Rynku Pracy

 

Aktualność dodana przez: Urszula Kułak (2017-02-20 10:15:57) , zredagowana przez: Agnieszka Kirejczyk (2017-04-13 15:15:42)
Data wydarzenia : 2017-02-20
Data publikacji : 2017-02-20

Pliki do pobrania

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pupsokolka.pl/wydarzenie/228/ogloszenie-o-naborze-wnioskow-o-przyznanie-srodkow-z-kfs